ΕΔΑΦΟΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΔΑΦΟΗΛΩΣΕΙΣ

Σε κάποια από τα έργα μας, που αφορούσαν κυρίως σε περιπτώσεις εκσκαφής για ανέγερση νέων κτιρίων χρειάστηκε να αντιστηρίξουμε τα μέτωπα της εκσκαφής, λόγω προβλημάτων ευστάθειας των χωματισμών ή των όμορων κτιρίων. Το 2011 εκτελέσαμε εργασίες αντιστήριξης των μετώπων εκσκαφής οικοπέδου και των όμορων διατηρητέων κτιρίων, στην περιοχή της Άνω Πόλης, στη Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένα ,και κατόπιν εδαφοτεχνικής μελέτης που προηγήθηκε, χρησιμοποιήθηκαν εδαφοηλώσεις (αγκύρια) , που σε συνδυασμό με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite) έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

  • Categories:
    ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ